معنی نام زواره/اوزوارگ

معنی نام زواره/اوزوارگ
این هر دو هیئت نام برادر رستم دستان را می توان به معنی یاور و پشتیبان برتر و عالی معنی کرد. رسالتی هم که وی در شاهنامه دارد پشتیبانی بیدریغ او از برادر نامدارش رستم است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.