اتیمولوژی محتمل کاغذ

اتیمولوژی محتمل کاغذ
کاغذ را به لغت سنسکریت می توان به معنی مناسب نوشتن جمله ها گرفت. در کاغذ جزء کاریه (مناسب) با جزء اوستایی کا (شایسته، مناسب) جایگزین شده است:
कर्गज n. kargaja(kargadha) paper
कागद n. kAgada (kAgadha) paper
कार्य adj. kArya fit to be done
गदा f. gadA series of sentences
गद m. gada sentence
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.