اتیمولوژی محتمل قوطی

اتیمولوژی محتمل قوطی
کلمهٔ قوطی که گفته می‌شود اصل یونانی دارد، در زبانهای هندوایرانی به صورت گودیهه به معنی پوشاننده و مخفی کننده، محصور کننده کوچک به نظر می رسد:
गुधित adj. gudh[ita] surrounded
गुधित adj. gudh[ita] enclosed
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.