معنی عناوین زریادرس و زئیری وئیریِ متعلق به سپیتاک سپیتمان

معنی عناوین زریادرس و زئیری وئیریِ متعلق به سپیتاک سپیتمان
خارس میتیلنی در مورد زریادرس می گوید که «مردم برای وی تبار خدایگانی قائل بودند» و این معنی نام زریادرس است:
धर adj. dhara possessing
यदार्षेय adj. yadArSeya of which divine descent
عنوان اوستایی وی یعنی زئیری وئیری را می توان دارای بهترین محبوبیت معنی نمود که سپیتاک سپیتمان آن را داشته است. مطابق هرودوت مردم آسیا از مرگ او دریغ خوردند و متأسف شدند:
धर adj. dhara (dhaira) possessing
वर adj. vara (vaira) best, agreeable
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.