زرتشت کیمیاگران

زرتشت کیمیاگران
کیمیاگران اروپایی قرون وسطی چنین تصویر معمایی از زرتشت رسم کرده اند. در خبر موسی خورنی مورخ ارمنی عهد ساسانی نیز زرتشت (زریادر سپیتاک) سوار بر اژدها به سوی پدر بزرگ مادری خود آژدهاک (آستیاگ) روان است.
زریادر سپیتاک (برمایه) و برادرش مگابرن ویشتاسپ (کتایه، تیگران) نوادگان دختری آستیاگ (آژدهاک) برادر خواندگان کوروش (فریدون) به شمار می رفته اند.
Kan vara en illustration
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.