ریشهٔ واژه های کلند (کلنگ) و النگ

ریشهٔ واژه های کلند (کلنگ) و النگ
نظر به اینکه واژهٔ اوستایی کَرِنت (بریدن) می توانست در پهلوی به صورت کلِنت در بیاید، لذا واژه های کلند و کلنگ (کلنت-انگ، برندهٔ خمیده) از این واژه گرفته شده اند.
कर्तन n. kartana (karent) cutting
النگ به معنی وسیله، دیوار یا خندقی است که جایی را مصون از تعرض می سازد:
अलङ्घ्य adj. alanghya inviolable
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.