معنی شُغنان

معنی شُغنان

منابع کهن چینی، سرزمین شغنان (شه که نی) را جای غارنشینان و راهزنان معرفی کرده اند و منابع پهلوی نام آنجا را سوراک (سوراخ) یعنی محل شکافها و غارها آورده اند، لذا نام شغنان و عنوان شاخ فرمانروایان ایشان را می توان محل غارنشینان و شاه غارنشینان (شا-خه) گرفت:

shaya: place
खनि f. khani(kha) cave

یا به شکل شُغنان به معنی محل “غارهای زیرزمینی استراحت شبانگاهی (شوغا)” بوده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.