منشأ واژهٔ تاجیک

منشأ واژهٔ تاجیک
واژهٔ تاجیک را به سبب ناشناخته بودن منشأ آن با واژه های تازی (عرب) و تات-جیک (تبعهٔ ترک) و دادیک (عادلها، اسلاف ابدالی ها) سنجیده اند، ولی این در اصل تایوئه جیک (یعنی یوئه جی بزرگ، تخار) بوده که تبدیل به تاجیک شده است. در واقع زبانی که در ترکستان چین و سغد، سغدی معرفی شده همانا زبان مهاجران تایوئه جیک بوده که زبان بومی دربیکی (دری) و ترکی آن را از بین برده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.