معانی پامیر (بام دنیا) و بامیان

معانی پامیر (بام دنیا) و بامیان
نام پامیر (بامیر) به معنی بلندترین قطعه زمین به نظر می رسد:
उपम adj. upama (bAma) highest
इरा f. irA earth
“A pamir”:
According to Middleton and Thomas, “pamir” is a geological term.[7] A pamir is a flat plateau or U-shaped valley surrounded by mountains.
بر این اساس نام شهر بلند بامیان هم که در ارتفاع ۲۵۸۰ متری از سطح دریاهای آزاد قرار گرفته به صورت بام-یان (یئون اوستایی، مکان) به معنی بلندترین محل بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.