مطابقت شهر ایلتیرگزی با ارگوازی

مطابقت شهر ایلتیرگزی با ارگوازی
پیکرهٔ مفرغی انسان با کتیبه ای به خط میخی بابلی- لرستان هزارهٔ اول پیش از میلاد- موزه ملی ایران یافته شده که متن کتیبه می گوید:
خدای شهر ایلتیرگزی (قابل قیاس با علی آباد بزرگ ارگوازی ایلام) که دزدیده شد و در بورنکو (قابل قیاس با باوینه لرستان) قرار داده شد، مردوک-شرانی، پسر شولمنو-اشریدو(؟) فرماندار سرزمین شمش (یا شممیل، قابل قیاس با شورشیرین ایلام) برگرداند و در جایگاه خودش قرار داد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.