اتیمولوژی دلیر

اتیمولوژی دلیر:
دلیر ترکیب دِل با ایرَ در اوستایی به معنی نیرو و زور به نظر می رسد. در مجموع یعنی دارای دل نیرومند و نترس. واژهٔ چینی مونگ (دلیر و نترس) که در رابطه با نام مغول مطرح است و تور در مقام نام سپاهیان سکاها و دَلی (جنگاور نترس) در مقام دلاوران قفقاز با معنی آن مرتبط به نظر می رسند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.