شهر بلید مرکز ورنگ (وارنگ، سوئد) همان بیرکه به نظر می رسد

شهر بلید مرکز ورنگ (وارنگ، سوئد) همان بیرکه به نظر می رسد
در خبر ابن فضلان و یادداشتهای دیگران در این باره آمده است:
… آن را دریای ورنگ خوانند، و این ورنگ گروهی است سخت مردانه و بلید، که شهر ایشان است، بر کرانهٔ اوست.
بلید (شهر کوچک) باید ترجمهٔ عربی بیرکه (محل بازار) باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.