معنی نام پشّه ای

معنی نام پشّه ای
نام مردم پشّه ای افغانستان به صورت پِشه ای به اوستایی به معنی منسوب به ایل جنگاور است. نام پسیانی (پشیانی) منابع کهن یونانی که در اردوی تخاران بوده اند مربوط به این مردم به نظر می رسد:
पेष m. pesha crushing
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.