معنی نام کیدار و برخی از کیداریها

معنی نام کیدار و برخی از کیداریها
نام کیدار شاه و عنوان حاکمان کیداری کوشانی-هپتالی را با واژهٔ خیذر (درنده خوی، شیر) در ماوراء النهر سنجیده اند که معرّب به حیدر (شیر) شده است:
काय m. kAya habitation
दरयति{दॄ} verb caus. darayati[dRR] tear
حاکم کیداری دیگر نام کی-رادَ (دارای خوی بُرنده یا شاه بُرّا) نام داشته است:
रदति{रद्} verb radati[rad] cut
نامهای کیداری اوگلارگ و گرومبات را می توان شاه ترسناک و شاهزادهٔ حکمران معنی نمود.
نام خانوادهٔ کیداری افریگنه را می توان به معنی زنندهٔ دشمن گرفت:
अप्रिय m. apriya enemy
हन m. hana (ghana) killing
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.