اتیمولوژی کُلاف (کُلاه) و کَلاف و کَلاوهٔ اذری (جای انباشتن علوفه)َ