معنی نام جشن سده

معنی نام جشن سده
نام سده می تواند به شکل شیته در سنسکریت به معنی سرما و به همین شکل سده در اوستایی به معنی زیان و ضرر باشد. در واقع جشن سده نظیر جشن چارشنبه سوری جشن رفع شرّ با آتش های مقدّس بوده است:
शीत adj. shita cold
شیتهٔ سنسکریت (سرما) را به سادگی می توان با شته (آفت و زیان و ضرر) در فارسی یا سده در اوستایی یعنی زیان برابر دانست. به نظر می رسد به سبب زیان سرما آنرا در سنسکریت شیته نامیده اند.
مثال تبدیل حروف س و ش به هم و ت و د به هم:
خرئوس (خروس)= خروش.
زرت = زرد.
به نظر می رسد شختهٔ آذری یعنی یخ بندان و سرما شدید نیز با شیتهٔ سنسکریت و سدهٔ اوستایی (زیان و یورش سرما) مرتبط است. ولی شتاء عربی به معنی زمستان را بر گرفته از شتاو عبری به معنی برگ ریزان و پاییز می دانند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.