مطابقت نیکّور مرکز پارسوا با ننور

مطابقت نیکّور مرکز پارسوا با ننور
نام پارسوا یعنی منطقهٔ کناری و پشتی مترادف اردلان (منطقهٔ پشتی) است و نام مرکز آن نیک-کور (دژ پایینی) به وضوح یادآور شهرک ننور (دژ پایینی) است:
न्यक् adverb nyak downward
kur: guarding
नम्न m. namna down
hauro: guarding
محل قلعه های زاموایی (پارسوایی) آمّارو و پارسیندو
نام قلعه های آمّارو (دارای چشمهٔ آب نیرومند) و پارسیندو (کنار رود) که در منطقهٔ زاموآ (یعنی سردسیر، کردستان) کنار هم ذکر شده اند، یادآور نام تپهٔ باستانی امیرآباد بیجار و پاوه (پای آب) هستند. شهرکهای زاموایی باستانی ایریتو و سوریتو با اریت و سورداش در سمت سلیمانیه همخوانی دارند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.