اتیمولوژی خیابان

اتیمولوژی خیابان
خیابان (خیاوان) به صورت حََیه- اَوَیانه در سنسکریت می تواند به معنی محل خالی برای گذر باشد:
ख Kha n. the hollow, the empty space, fountain.
yu(ya): place
अवयान n. avayAna going, going down, the passage.
نام مشابه خیابان یعنی خیاو و نام دیگر آن وراوی (مشکین شهر) به معنی محل کنار چشمه و آبِ (آوِ) دائمی به نظر می رسند:
खायति{खै} verb khAyati[khai] be firm or steady
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.