واژه های نکته و نقطه معرّب می نمایند

واژه های نکته و نقطه معرّب می نمایند
واژه های نقطه و نکته در قرآن نیامده اند، می توانند معرّب از «نَوَ کَتَ» اوستایی به معنی محل و نقطهٔ اصلی باشند. واژهٔ نَوَ (ناب، ناف، اصلی) به صورت نو در نام نوبهار بلخ (دیر اصلی بلخ) نیز به کار رفته است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.