محل دهکده های باستانی لالاگا و بارا در زاموا

محل دهکده های باستانی لالاگا و بارا در زاموا
نام دهکده های باستانی زامواییِ لالاگا و بارا که پهلوی هم بوده و با هم یاد شده اند، با نام دهکده های لاله در و بادلان در شمالشرقی سلیمانیه همخوانی دارند.
نام مناطق باستانی کیّروری و سمسی در این سمت یادآور شهرزور (سلیمانیه) و قصبهٔ ساوجی هستند:
क्रूर adj. krUra strong
zura: strong
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.