مطابقت نام جیرکها و تیساگتهای خبر هرودوت با قبچاقها و پچنگ ها

مطابقت نام جیرکها و تیساگتهای خبر هرودوت با قبچاقها و پچنگ ها
نام جیرکهای شکارچی خبر هرودوت که در سمت شمالغربی دریای مازندران و غرب کوهستان اورال می زیسته اند و با کمین کردن درون درختان با تیر و کمان و سگ شکاری و اسب به شکار می رفته اند، مترادف نام قبچاقها (شکارچیان پناه گیرنده در شکاف درختان) است. ظاهراً این معنی نام قوم شمالی آغاجری (در هیئت آغاج-ایچری) هم هست که این همانی دارند. نام قوم هم ردیف و همسایۀ ایشان تیساگتها (خورندگان شکار) که آنها نیز شکارچی بوده اند با پچنگ ها (بُرنده ها) مطابقت می نماید.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.