شمال و جنوب در زبانهای هندوایرانی و سامی

شمال و جنوب در زبانهای هندوایرانی و سامی
در سنسکریت اپاچ به معنی گرم و سوزان (جنوب) و ایتَرَ به معنی نقطه مقابل است در مجموع اپاچیتر (اباختر، شمال) به معنی سمتی که گرم و سوزان (اپاچ، جنوب) نیست. ولی در پهلوی اپاچ-تر (اباختر، شمال) به معنی سمت پشتی است:
अपाचीतरा f. apAchitarA north
आपचति{आ- पच्} verb Apachati[A- pach] bake
इतर adj. itara different from
अपाची f. apAchi south
इतर adj. itara different from
شیمالیای کاسیان هم به معنی الههٔ کوههای برفی است. ربطی با واژهٔ شمال در زبانهای سامی ندارد که در آنها شمال را به معنی سمت چپ (علامت شوم)، مقابل یمین (سمت راست، علامت مبارک) گرفته اند.
جنوب هم به معنی سمت شکوفایی و مبارک است:
Janna [N] [H]: (flourishing)

(ریشهٔ جنت)

اوب. (ع اِ) سوی و جهت و این لغتی است در اوب بفتح همزه. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.