در مورد ریشهٔ واژهٔ خیابان

در مورد ریشهٔ واژهٔ خیابان
در پاکستان خیابان (خدابان) را متضاد بیابان (بی – آبان) گرفته اند. در این صورت خیابان یعنی محل دارای نهر آب؛ که این دومی معنی نام شهر خیاو (وَراوی، مشکین شهر) یعنی شهر کنار رود در گودی روان نیز هست. ولی معنی گذرگاه کنده و صاف شده برای خیابان منطقی تر است. پَثن اوستایی و سنسکریت به معنی راه (بانا در زبانهای ژرمن) هم علی القاعده می توانست به بهان و بان و وان تبدیل گردد:
खेय adj. kheya to be dug out
वन n. vana (bana) crossing place
खेय n. kheya ditch
खात n. khAta (khada) ditch
Aban: attributed to water
वप्र m.n. vapra (vara) ditch
Avi: attributed to water
استاد سعید نفیسی بدون مراجعه به فرهنگنامه های سنسکریت و اوستایی معنی خیابان و خیاو را به جای محل کنده و صاف شده، یا دارای نهر روان در خندق و گودی به معنی محل جوشیدن آب گرفته است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.