معنی نام اقوام کیمری ریفات و توگرمه در تورات

معنی نام اقوام کیمری ریفات و توگرمه در تورات
ریفات تورات به معنی کشنده با نامهای کیمریان (گرامی دارندگان “مار= کشنده”) و مردان و ماریان (کشندگان) در سمت کردستان همخوانی دارد:
ऋफति{ऋफ्} verb 6 Rphati[Rph] kill
نام توگرمهٔ تورات به معنی دارندگان شمشیر با کیمریان سمت ارمنستان کوچک مطابقت دارد:
तेज m. teja sharpness
ईर्म m. irma arm
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.