اتیمولوژی نام کفشدوزک

اتیمولوژی نام کفشدوزک
به نظر می رسد کفش – دوزک در اساس ترکیب اوستایی کَپَس (زهر و آفت گیاه) و دوزک (دوژ-اَک، دشمن) باشد. در مجموع یعنی دشمن آفت و زهرِ گیاه.
کفشدوزک مانند صیاد شته را شکار می‌کند و به عنوان غذا مصرف می‌کند. شته‌ها از شیرهٔ پروردهٔ گیاهان تغذیه می‌کنند و به عنوان یک آفت به مزارع آسیب می‌رسانند. بنابر این کفشدوزک با خوردن شته‌ها به نوعی برای انسان مفید است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.