تفسیر اوستایی نام سیزده بدر

تفسیر اوستایی نام سیزده بدر
واژهٔ سیزده در نام سیزده بدر در اساس خود با واژهٔ اوستایی سیزَد (گریزاندن، رماندن، خاموش کردن) ربط داده شده است. چون واژهٔ بِدر هم علی الاصول می توانست با تلخیص واژهٔ اوستایی پَئیتیاره (آفت، بلا، آسیب) همسان گردد. بنابراین در مجموع فلسفهٔ روز سیزده بدر، در معنی اوستایی آن روز دفع آسیب و بلا بوده که با توجه به معنی فارسی بیرون رفتن از در خانه ها برای رفع آسیب و بلا در روز سیزدهم سال بوده است.
جشن چهارشنبه سوری (چرشنبه) و سده (آسیب) نیز جشنهای دفع چَر (آفت، شَر) و آسیب سرما با آتش های مقدس بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.