اتیمولوژی تیاره و تاج

اتیمولوژی تیاره و تاج
تیاره (تای-اره) و تاج (تای-اج) به معنی محافظ و محافظ بی نظیر هستند:
तायते{ताय्} verb 1 tAyate[tAy] protect
आर्य m. Arya owner
अजय adj. ajaya unsurpassed
अजय adj. ajaya unconquered
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.