جاکش (جارکش) و قلتبان مترادف هستند

جاکش (جارکش) و قلتبان مترادف هستند
جاکش. [ک َ / ک ِ] (نف مرکب) آنکه مردان را بازنان آشنائی دهد. قرطبان. قلتبان.
جارکش. [ک َ / ک ِ] (نف مرکب) جارکشنده. کسی که جار میزند. جارزننده. آنکه ندا دردهد. کسی که به آوازبلند مردم را به امری دعوت کند.
जार m. jAra lover
जरा f. jarA invocation
کُس کِش. قواد. دلّال محبت. (لغات عامیانه به قلم محمد علی جمالزاده). دیّوث. قلتبان. (ناظم الاطباء) (آنندراج ). جاکِش. (ناظم الاطباء).
قلطبان. [ ق َ طَ ] (ع ص ) مرد بی رشک. || آنکه در حق زن خود غیرت ندارد. || مرد زن جلب. (منتهی الارب). قلتبان:
गुल m. gula (gaula) glans penis
Ṭa (ट).—m.(-ṭaḥ) Sound. a particuiar sound,
पणन n. paNana selling
واژه های مرتبط اینها نیز معانی مشابهی دارند: قوّاد (جَه واد، دارای ذات بی بند و بار). دیوث (زن فروش سریانی), قورومساق (رابطه ساز ترکی).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.