معنی سپنتداته و داریوش یکی است

معنی سپنتداته و داریوش یکی است
سپنت-داته به معنی دارای ملک شخصی است. معنی نام داریوش (داریَ-وهو-اوش) نیز همین است. بنابراین سپنتداته پسر ویشتاسپ روایات ملی همان داریوش پسر ویشتاسپ است. یکی از القاب گائوماته (اوروپاست) فرمانروای بلخ و درهٔ سند و برادر مگابرن ویشتاسپ نیز سپنتداته بوده است. از اینجاست که نام این قاتل و مقتول در روایات ملی یکی شده است. شکلی از عنوان بودای گائوماته/گوتمه را هم می توان با لقب سپنتداته وی مترادف گرفت:
स्वान्त m. svAnta own territory or domain or province
दात adj. dAta given
धर adj. dhara possessing
वह् adj. vah[u] holding
ईश m. isha master
गोमत् adj. gomat rich in cattle
Urupast: rich in the bull
Bhū (भू) refers to “earth”.
ध adj. dha possessing
गोता f. gotA cow
-ama: very
गो f. go cow
तम ind. tama much, many
عنوان سیدارتهٔ بودا را هم میشود به معنی ثروتمند گرفت. در این صورت خود نام بودا (منور) در اصل معادل زرتوشترا (ستارهٔ زرین) است:
Siddha (सिद्ध).—p. p.Gained, obtained, acquired
Artha (अर्थ, “wealth”)
बुद्ध m. buddha enlightened
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.