مطابقت نمرود با مردوک

مطابقت نمرود با مردوک
یکی از القاب مردوک نامرو بوده است که شکلی از آن به معنی پلنگ بوده و در ترکیب نمرو-ادی به معنی همراه پلنگ. پلنگ-ماری که سمبل مردوک بوده است:
Akkadian dictionary
nemru , annamru , nimru : [Animals] leopard
nemru : [Animals → Wild] a panther , a leopard
adi: together with, including, plus
خود نام مردوک هم در زبانهای هندوایرانی به معنی دارندهٔ سمبل مار افعی (اژی دهاک) درک میشده است. موشهوشو (مار افعی) سمبل مردوک، ترکیب مار و پلنگ تصور میشده است:
मार m. mAra Evil One (snake)
दाहक adj. dAhaka burning
File:Sirrush.jpg
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.