اتیمولوژی بیلاخ (بیلَخ)

اتیمولوژی بیلاخ (بیلَخ)
معنی و شکل جزء دوم یعنی اَخ (بَد) مشخص است.
اَخ. [اَ] (صوت) اَه. آه. صوتی است نمودن نفرت و کراهت را. از اَک (بَد) اوستایی و پهلوی اَخذ شده است.
و جزء بیلا خلاصه شدهٔ اصطلاح «بی لا و نعم» یعنی بدون گفتن نه و آری (بی گفتگو) به نظر می رسد. بنابراین بیلاخ در مجموع یعنی بدون گفتگو و چون و چرا بَد:
بی لا و نعم. [وُ ن َع َ] (ق مرکب ) (از: بی + لا [به معنی نه]+ نعم [به معنی آری]) در مجموع بدون گفتن نه یا آری. لا و نعم نگفتن. || بدون کوچکترین اعتراض. (یادداشت مؤلف). کنایه از بی گفتگو است. هیچ نگفتن. و رجوع به لا و نعم شود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.