اتیمولوژی زنبق (چمپک) و بنفشه و یاسمین و سوسن

اتیمولوژی زنبق (چمپک) و بنفشه و یاسمین و سوسن
زنبق در زبانهای هندوایرانی به معنی دارای بوی مطبوع به نظر می رسد:
चनस् n. chana[s] satisfaction
boyak: smell
زنبق ایرانی گل بومی ایران است که در بهار نمایان می‌شود. گیاه زنبق با گلی معطر و دوست داشتنی، گرامی نزد ایرانیان است.
اتیمولوژی بنفشه
بنفشه به پهلوی ونفشک ترکیب ونَ (گیاه)، فَشک (وَشَک، عطر افشان) به نظر می رسد:
vana: plant
वासक adj. vAsaka perfuming
گفته شده، گل‌های بنفشه منفرد، زیبا و به رنگ بنفش، به‌ندرت سفید یا گلی و معطر است.
اتیمولوژی یاسمین
نام گل بسیار معطر یاسمین به معنی گل معطر است:
यश m. yasa fame
सौमन m.f. saumana flower
اتیمولوژی نام گل سوسن
نام گل سوسن به صورت اوستایی و سنسکریتی سوچ-چنَ به معنی گل مطبوع روشن و سفید است:
शुचि adj. suchi white
चनस् n. chana[s] satisfaction
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.