معنی واژهٔ آژیر

معنی واژهٔ آژیر
واژهٔ آژیر که در شاهنامه و لغت نامه ها به معانی هوشیاری و بانگ خطر آمده است در اساس به صورت سنسکریتی اَجیرا به معنی حسّ است:
अजिरा n. ajirA any object of sense
یکی نغز پولاد زنجیر داشت
نهان کرده از جادو آژیر داشت
به پستان چنین خشک شد شیر از اوی
دگرگونه شد رنگ و آژیر از اوی
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.