معنی نام دریاچهٔ ارومیه (اورومیه)

معنی نام دریاچهٔ ارومیه (اورومیه)
در اوستا و کتب پهلوی نام دریاچهٔ چیچست (کبودرنگ) با صفت های اورو-یاپه (گسترده حرکت) و اورو-میه (گسترده جنبش و موج) آمده است و این دومی نام شهر ارومیه (اورومیه، اورمیاته باستانی) شده است:
उरु adj. uru wide
यापक adj. yApa[ka] causing to go or come
mu (mav, miv): move
ऊर्मि f. Urmi wave
ya: place
نام پارسی مصر (محل سِیرِ آب) یعنی مو-درایا (دریای روان) هم در این رابطه است. به نظر می رسد واژهٔ پارسی مو (مَو، جنبیدن) با اضافه شدن پسوند حالت اسمی «اَگ» تبدیل مو-اگ و موج گردیده که عربی تصور شده در حالی که در قرآن به کار نرفته است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.