اتیمولوژی کُلوخ و قْلمبه

اتیمولوژی کُلوخ و قْلمبه
واژهٔ کُلوخ مرکب از کُ (آن چه) و لوخ/لوگ (خشت)، رُخ لغت نامه های فارسی، شکسته و پاره به نظر می آید:
लोग m. loga clod
و واژهٔ قُلمبه ترکیب کُ (آن چه) و لُمبه (گرد و مدور) است، به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.