نامهای کوروش، فریدون و ثرَاِتَئونَ مترادف هستند:

نامهای کوروش، فریدون و ثرَاِتَئونَ مترادف هستند:
توصیف فریدون (کوروش) از زبان فردوسی:
فریدون بیدار دل زنده شد
زمان و زمین پیش او بنده شد
بداد و به بخشش گرفت این جهان
سرش برتر آمد ز شاهنشهان
فروزان شد آثار تاریخ اوی
که جاوید بادا بن و بیخ اوی
نام شاهنامه ای فریدون (فریتون پهلوی) به اوستایی به صورت فرائیتی-اون به معنی منسوب به رودخانهٔ روان است. بنا به دیودور سیسیلی، پارسها، کوروش را پدر می خوانند و در سنت ایرانی هم پدر ملی ایرانیان همان فریدون بوده است.
نام اوستایی ثرَاِتَئونَ وی نیز بر گرفته از ثرَاُتَ (رود آب) است:
स्रोतस् n. srota[s] (thrauta) river
خود نام کوروش و رودهای کورا و کُر نیز به سنسکریت و بلوچی به معنی رود پُر آب هستند. بی جهت نیست که کوروش در رؤیای آستیاگ به سان سیلاب جهانگیر ظاهر میگردد:
कर्षू f. karsh-U (kaurush-u) river.
Breton karr from PIE *krsos, from root *kers- “to run.”
توصیف فریدون (کوروش) از زبان فردوسی:
فریدون بیدار دل زنده شد
زمان و زمین پیش او بنده شد
بداد و به بخشش گرفت این جهان
سرش برتر آمد ز شاهنشهان
فروزان شد آثار تاریخ اوی
که جاوید بادا بن و بیخ اوی
نام شاهنامه ای فریدون (فریتون پهلوی) به اوستایی به صورت فرائیتی-اون به معنی منسوب به رودخانهٔ روان است. بنا به دیودور سیسیلی، پارسها، کوروش را پدر می خوانند و در سنت ایرانی هم پدر ملی ایرانیان همان فریدون بوده است.
نام اوستایی ثرَاِتَئونَ وی نیز بر گرفته از ثرَاُتَ (رود آب) است:
स्रोतस् n. srota[s] (thrauta) river
خود نام کوروش و رودهای کورا و کُر نیز به سنسکریت و بلوچی به معنی رود پُر آب هستند. بی جهت نیست که کوروش در رؤیای آستیاگ به سان سیلاب جهانگیر ظاهر میگردد:
कर्षू f. karsh-U (kaurush-u) river.
Breton karr from PIE *krsos, from root *kers- “to run.”
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.