معنی نام قوم لَک

معنی نام قوم لَک
نظر به اینکه شیر (سگ وحشی) حیوان توتمی کوتیان (دارندگان سگان وحشی) اسلاف لَک ها بوده است (شیران اوگبارو رهبر کوتیان در بابل گواه توتم بودن آن نزد کوتیان است)، لذا نام لک را می توان از لاو (لاگ) سنسکریت به معنی بُرنده و دِرنده گرفت که ریشهٔ واژهٔ هندواروپایی شیر یعنی لِئو است:
اتیمولوژی شیر درنده:
शिरि m. shiri killer
بر این اساس نام لِئو اروپایی یعنی شیر با واژهٔ اوستایی و سنسکریتی «رَئو» (لَئو) یعنی دریدن و بریدن مرتبط است:
रु m. ru cutting, rending, tearing
लाव adj. lAva killing, cutting
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.