معنی نام پایتخهای خزران

معنی نام پایتخهای خزران
نام هر سه شهر پایتخت خزران یعنی اتیل (نام مترادف رود ولگا)، بلنجر و سمندر می توانند به ترتیب در زبان های سکایی و سنسکریت به معنی محل رود سریع و محل احشام فراوان و جای خانه های چوبی و از زبان سکاها گرفته شده باشند:
अत्य adj. atya swift
इला f. ilA flow
वल्गति{वल्ग्} verb valgati[valg] spring
ga (ग).—a S That goes.
Varan-jar: place of many cattle
Saman-dar: wooden houses
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.