اتیمولوژی گشنیز

اتیمولوژی گشنیز
گشنیز گیاهی از خانوادهٔ چتریان است و به نظر می رسد به خاطر چتر گلها و دانه هایش بدین نام خوانده شده است:
घास m. ghAsa meadow or pasture grass
निचय m. nichaya mass
निचय m. nichaya heap
اتیمولوژی کاهو و کلم:
نظر به نرمی کاهو آن را میشود با کاه فارسی، و سفتی کلم، آن را با کُلام عربی یعنی سفت و سخت، سنجید.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.