اتیمولوژی فلاخن

اتیمولوژی فلاخن
نظر به شکل اوستایی فلاخن یعنی فرَدَخشنا (دور را نشانه رونده)، واژهٔ فلاخن را بر گرفته از آن گمان می کنند. ولی خود شکل فلاخن به وضوح نشانگر ترکیب اوستایی فرَ-غَنَ (زنندهٔ نشان دور دست) است. صورتهای پلکوان (پل-غَ-وان، زنندهٔ جای دور دست) و پلغمان (پلغنان، زنندهٔ دوردست) فلاخن نیز گواه آن هستند
کوپین یا کوبین پهلوی (یعنی فلاخن) هم به معنی زننده و کوبنده است.
سپنگ داشی (سنگ انداز) آذری هم مفهوم مشابهی دارد:
क्षेपण n. [k]SepaNa throw
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.