معنی کَرَج (محل قنات)

معنی کَرَج (محل قنات)
واژهٔ کَرَ که بنا به هنینگ در زبانهای ایرانی به معنی خانه گرفته می شده است، در سنسکریت هم نظیر دارد:
गृह n. gRha house
بر این اساس کرج به معنی خانهٔ رَج (کَرَ-رَج، محل رگهٔ آب، محل قنات) است.
ترکیب کا: چشمه- رَج (رگه) نیز به همان معنی محل قنات منتهی میگردد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.