مطابقت شهر گلوگاه با نامیه/نامنهٔ کهن

مطابقت شهر گلوگاه با نامیه/نامنهٔ کهن
محل شهر باستانی نا-میه/نا-منه را منطبق بر شهر کنونی گلوگاه (محل میانی) می دانند و این هر دو نام به معنی شهر گلوگاهی به نظر می رسند:
نای در لغت نامهٔ دهخدا|| بوق درویشان. (ناظم الاطباء). || کوچه. (غیاث اللغات). || گلو. (برهان قاطع) (فرهنگ خطی) (ناظم الاطباء) (غیاث اللغات) (انجمن آرا). حلقوم. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (غیاث اللغات) (نصاب). نا. درون گلو. (فرهنگ خطی). جرم . غانز. جرثئه. (منتهی الارب). قصبهالریه. (لغات فرهنگستان). نای گلو. مخرج آواز. (از منتهی الارب). حنجر. حنجره. راهگذر نفس:
چرا باز با چنگ و نای است، نیز
تذرو از چه معنی از او در عناست.
ناصرخسرو.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.