معانی زرتوشترا و زریادر و زئیری وئیری

معانی زرتوشترا و زریادر و زئیری وئیری
این هر سه نام که عناوین شخص تاریخی واحدی به نام سپیتاک سپیتمان (داماد و پسرخواندهٔ کوروش) بوده اند، در اوستایی و سنسکریت به معنی دارندهٔ شمشیر زرین هستند:
zarato: golden
ashtra: sword
zaria: golden
धारा f. dhArA blade
zairi: golden
vairi: metal, arrow, sword
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.