نامهای اسپدانا (اصفهان)، پارتاکانا، گابه و زاینده رود مترادف هستند

نامهای اسپدانا (اصفهان)، پارتاکانا، گابه و زاینده رود مترادف هستند
نام پارتاکانا (پرَ-ایتَ-کانا، دارای آبزارهای افزون شونده کناری) معادل محل زاینده رود و گابه (گاه-آبه، جای آب) است. نام اسپدانا (اصفهان) نیز به لغت سنسکریت به همین معنی است.
आस्फायते{आस्फाय्} verb AsphAyate[AsphAy] increase
धेनी f. dheni river
نام رودهای دانوب (دونائو، رود شتابنده) و دون (تانائیس= تنومند) هم در این رابطه هستند:
धेनी f. dheni (dAnu, don) river
आवयति{आवे} verb Avayati[Ave] rush down upon
نام سیماشکی منابع کهن عیلامی نیز در معنی محل فراگیر آب جاری می تواند متعلق به اصفهان باشد.
संवर्षति{सं- वृष्} verb 1 tr. saMvarSati[saM- vRS] water
शाखति{शाख्} verb shAkhati[shAkh] pervade
بر این اساس سیماش منابع عیلامی هم می تواند آبدانان حالیه باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.