معنی نام کوروش (ثرَاِتَئونهٔ اوستا)

معنی نام کوروش (ثرَاِتَئونهٔ اوستا)
اینکه آستیاگ (آژدهاک خبر موسی خورنی) کوروش را به سان سیلاب جهانگیر می بیند و اینکه کور در بلوچی به معنی رود کوهستانی و خور در کُردی به معنی جریان سریع آب است. و اینکه نام ثرَاِتَئونهٔ اوستا (معادل کوروش) از واژهٔ اوستایی ثرَاُتَ (جوی آب) گرفته شده است، لذا نام کوروش به صورت کور-اوش (یَئوش یعنی پایدار، از مصدر یو) به معنی رودخانهٔ پایدار است. همین مصدر یو است که در ثرَاِتَئون و فرَئِت-ئون هم به کار رفته است. جزء اوش در نام داریوش (داریَ-وهو-اوش، دارای ثروت پایدار) هم به کار رفته است:
कूल्या f. kUlyA (kuru) stable stream
स्रुति f. sruti stream
ثرَاِتَئونهٔ اوستا همان فریتون پهلوی و فریدون شاهنامه است. فریتون از ریشهٔ اوستایی فرَئِتَ (جاری) و مترادف ثرَاِتَئونهٔ اوستایی است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.