معنی محتمل فریم و چاشم

معنی محتمل فریم و چاشم
فریم (پریم) مازندران با توجه به حصاری پیرامونی آجری بزرگی که داشته است به معنی شهر دارای حصار پیرامونی بزرگ به نظر می رسد:
परि adverb pari around
Mah (मह्).—۲. ([feminine] mah & mahī) great, mighty.
چاشم سمنان به صورت جا-شم به معنی جایگاه سرد است: «ج» بدل به «چ» شود:
جوجه = چوزه.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.