معنی نام روستاهای بزرگ مُجن و مَج

معنی نام روستاهای بزرگ مُجن و مَج
بیشتر محتمل است که مُجن سمنان در اصل به هیئت میوه-جن به معنی محل میوه بوده باشد.
روستاهای مَج/مِج نام خراسان بر گرفته از واژهٔ مَج (نام نوعی مصالح ساختمانی) می نماید:
مج بایستی به معنی مواد اولیه مثلاً چیزی شبیه سیمان امروزی باشد که در ساخت و ساز بکار می رفته است:
ز سنگ و ز مج بود بنیاد کار
چنین خواهد آنکو دهد دادکار
ولی نامهای مَج و مِج را هم می توان تلخیص میوه جا به معنی جای میوه در نظر گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.