معنی محتمل ارادان (اردهن) در استان سمنان

معنی محتمل ارادان (اردهن) در استان سمنان
نام ارادان در زبانهای قدیم ایرانی به صورت آرَ- دان به معنی جایگاه رسا است و به صورت ارد-هن به معنی ملک مناسب است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.