برابر واژهٔ فصل نزد هندوایرانیان کهن

برابر واژهٔ فصل نزد هندوایرانیان کهن
رَتو- که در اوستایی به معنی هنگام و زمان آمده- در سنسکریت به معنی فصل است. رده به معنی طبقه در فارسی بازماندهٔ آن است:
ऋतु m. Rtu season
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.