معنی وایقان

معنی وایقان
نام وایقان به صورت وایگان به شکل پهلوی وای گان به معنی محل پرندگان است. یک وایقان کنار دریاچهٔ ارومیه و وایقان دیگری در سمت خدافرین است که کنار غار خفاشان است:
विहायस् m. vihAya[s] bird
वन n. vana (gAna) abode
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.